ikona článku

Komunitní centrum Vltavotýnska realizuje řadu aktivit

Od začátku roku 2020 realizuje Sdružení měst a obcí Vltava projekt "Komunitní práce v Komunitním centru sounáležitosti", který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost. Tento projekt má za úkol rozvinout spolupráci mezi obyvateli nejen Týna nad Vltavou, ale také celého Vltavotýnska.

Smyslem projektu je aktivizace komunity a zajistit setkávání jejích členů za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a dalších aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Výhodou pro tuto činnost je dostupnost a výhodné umístění Komunitního centra, které se nachází nedaleko náměstí Míru v Jiráskově ulici v Týně nad Vltavou.

Co je obsahem pojmu komunitní práce?

Znamená to, že se komunita probouzí, aktivizuje a podněcuje rozvoj samostatnosti a vlastního úsilí členů komunity při řešení problémů. Mohou ovlivnit podmínky, které mají vliv na jejich životní situaci. Důležité jsou přirozené autority uvnitř komunity, prostřednictvím nichž jsou mapovány její potřeby, a vzniká další podpůrná spolupráce. Členové komunity sami přebírají iniciativu a odpovědnost a nalézají způsoby řešení problémů. Komunitní prací je také podílení se na rozhodování a na přímé realizaci opatření na úrovni sousedství, obce, města či mikroregionu. Je to přístup, který spojuje lidi dohromady a vede je k tomu, aby prostřednictvím efektivního využití vlastních zdrojů dokázali hájit své zájmy a jednat v zájmu celku s ohledem na individuální potřeby členů této skupiny obyvatel. Může se jednat o problémy, se kterými si jeden člověk poradit nedokáže, společnými silami je ale mohou zvládnout. Prostředkem je informovanost, solidarita, vzájemná výpomoc, účast na věcech veřejných nebo třeba dobrovolnická práce. Patří sem ale i stmelovací aktivity, např. společné činnosti, vzdělávání, relaxace. Komunitní centrum se zapojilo do pomoci Během měsíce dubna probíhalo v Komunitním centru Vltavotýnska šití roušek. Ve spolupráci se spolkem Majáles Týn nad Vltavou a Městem Týn nad Vltavou zajišťovali dobrovolníci výrobu a dodávku ochranných roušek pro obyvatele Týna nad Vltavou a Vltavotýnska. Měli také na starost desinfekci nákupních košíků v supermarketech a zajištění potřebné pomoci obyvatelům města.

Co se již podařilo?

Projektovému a realizačnímu týmu se povedlo nastavit fungující spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb a zástupci úřadů (Úřad práce, odbor sociálních věcí MěÚ) a navázat tak na výstupy projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku. Cílem je se společně zaměřit na osoby ohrožené sociálním vyloučením, které potřebují pomoc či poradenství, což je jedním z důležitých úkolů Komunitního centra.

Také se podařilo zahájit programy zapojující širokou veřejnost, aktivity určené pro všechny obyvatele Vltavotýnska. Proběhla beseda k tématu finanční gramotnosti, přednáška o přípravě životopisu. Úspěšný byl první knižní podvečer i výtvarné dílny. Uskutečnilo se několik setkání s budoucími spolupracovníky Komunitního centra z řad veřejnosti i seminář, jak propagovat činnost centra.

Zjišťovali jsme, o jaká témata by měli návštěvníci a spolupracovníci Komunitního centra zájem. Na základě jejích předběžných výsledků se chceme zaměřit například na výuku první pomoci a téma zdravý životní styl, základy šití a na další vzdělávací a tvořivé aktivity. Stále zapojujeme další dobrovolníky a aktivní lektory, kteří nabízejí nové nápady k workshopům a besedám.

Zajímá vás více o komunitní práci a plánovaných programech?

Sledujte facebookové stránky Komunitního centra Vltavotýnska, nebo nás přímo osobně kontaktujte na adrese: Komunitní centrum Vltavotýnska, Jiráskova 39, 375 01 Týn nad Vltavou.

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014258

Název projektu: Komunitní práce v Komunitním centru sounáležitosti

Realizátor projektu: Sdružení měst a obcí Vltava