Informace pro vás

Outplacement (OUT) - projekt Úřadu práce ČR pro zaměstnance a zaměstnavatele

Projekt Úřadu práce ČR, který pomáhá zaměstnancům i zaměstnavatelům nejen ustát koronavirovou krizi, ale také reagovat na změny na trhu práce. Zaměstnanci, kteří jsou ve výpovědní době, nebo mají smlouvu na dobu určitou, mají díky němu šanci najít si nové místo ještě před koncem pracovního poměru. Zaměstnavatelé, si mohou dál udržet dlouholeté pracovníky, pro které by už jinak nebyla práce. Budou je moci přeškolit na jinou pozici. Firmy také mohou expandovat a přijímat nové zaměstnance, Úřad práce ČR přispívá na jejich mzdy.

Podrobné informace získáte na: https://www.uradprace.cz/outplacement-out-

 

Outplacement (OUT)

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnanci nebo zaměstnavatelé mohou v rámci projektu využít 6 forem podpory.

Monitoring zaměstnavatelů a výběr účastníků

V rámci projektu bude probíhat monitoring a poradenství pro zaměstnavatele, a to jak monitoring zaměstnavatelů, kteří se chystají propouštět své zaměstnance, tak monitoring zaměstnavatelů, kteří deklarují, že budou nové zaměstnance přijímat.

Zapojení účastníků do projektu, vstupní rozhovor a poradenství

Na základě dat o firmách, které se potýkají s problémy a uvažují o propouštění zaměstnanců, budou na půdě firem nebo Úřadu práce ČR realizovány informační schůzky, kde budou potencionálním účastníkům zodpovězeny dotazy týkající se aktivit projektu a případně i otázky ohledně evidence na Úřadu práce ČR. Cílem schůzek bude dosáhnout zapojení účastníků do projektových aktivit.

Vzdělávací kurz v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti a soft skills

Účastníci projektu budou do této klíčové aktivity zařazováni průběžně dle individuálních potřeb a jejich aktuální situace. Snahou bude poskytnout vzdělávací kurz (VK) účastníkům bezprostředně po vstupu do projektu, tzn. ještě v době jejich stávajícího zaměstnání. VK však bude určen nejen účastníkům projektu, kteří jsou ještě v zaměstnaneckém poměru, ale i těm, kterým se nepodařilo rychle nalézt vhodné pracovní uplatnění a již se registrovali na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání.

Rekvalifikace a vzdělávací aktivity

Cílem je zabezpečení rekvalifikací a vzdělávacích aktivit pro účastníky projektu dle jejich individuálních požadavků a při zohlednění jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Rekvalifikace se zaměří na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných na trhu práce s cílem pomoci účastníkům projektu připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce a tím zvýšit jejich zaměstnatelnost a zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Zprostředkování zaměstnání bude v projektu realizováno formou nedotovaných pracovních míst nebo pracovních míst, jejichž financování je podpořeno s využitím prostředků poskytnutých z Operačního programu Zaměstnanost.

Doprovodná opatření

V rámci realizace poradenských aktivit mohou účastníci projektu využívat doprovodná opatření. Jedná se např. o proplácení prokázaných cestovních výdajů. V odůvodněných případech budou moci účastníci rovněž využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

Účastníkům mohou být dále uhrazeny poplatky za vstupní prohlídky u lékaře, popř. za vyšetření nutná ke vstupu do rekvalifikací zabezpečovaných Úřadem práce ČR, rekvalifikací zvolených a do zaměstnávání.

Pro koho je projekt určen?

 • Zaměstnancům s předpokládaným ukončením pracovního poměru z důvodu hromadného propouštění, o kterém zaměstnavatel písemně informoval krajskou pobočku Úřadu práce ČR.
 • Zaměstnancům, kteří jsou ve výpovědní době.
 • Zaměstnancům, kteří uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru;
 • Zaměstnancům, kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou.
 • Zaměstnancům, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o pracovní činnosti.
 • Zaměstnancům, kteří nemohou či nemohli konat práci pro překážku v práci na straně zaměstnavatele uvedenou v § 207 až 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
  ve znění pozdějších předpisů.
 • Zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr dle ustanovení § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Osobám samostatně výdělečně činným, které nemají další zdroj příjmu z výdělečné činnosti a plánují ukončení samostatné výdělečné činnosti.
 • Stávajícím zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci jsou ve výpovědní době nebo je u nich předpoklad ukončení pracovního poměru v řádu měsíců.
 • Novým zaměstnavatelům, kteří přijímají propouštěné zaměstnance.

Jak postupovat a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Kontakty najdete na https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na těchto e-mailech: kontaktni.centrum@mpsv.czcallcentrum@mpsv.cz

Pro zapojení do projektu se musí zaměstnanec zaevidovat na Úřadu práce ČR jako zájemce o zaměstnání (ZoZ). Následovat bude podpis Dohody o účasti v projektu ESF a vstupní rozhovor se zaměstnancem úřadu, na jehož základě vznikne seznam aktivit, které účastník absolvuje.

Zaměstnavatelé mohou požádat o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a příspěvek na úhradu mzdových nákladů.

Zaměstnavatel přijímající nového zaměstnance (účastníka projektu) může požádat o příspěvek na vytvořené pracovní místo.

Zaměstnavatel, který plánuje hromadné propouštění je povinen písemně informovat krajskou pobočku Úřadu práce ČR podle místa činnosti zaměstnavatele (viz § 62 Zákoníku práce).