Projekty

Projekt Komunitní centrum Vltavotýnska

Od začátku ledna 2023 realizujeme nový projekt s názvem Komunitní centrum Vltavotýnska, který je financován z Evropské unie, díky čemuž můžeme naše služby poskytovat zdarma všem občanům Vltavotýnska.
V Komunitním centru Vltavotýnska chceme vytvářet příležitosti pro seznamování lidí, pro sdílení potřeb a řešení problémů, nápravu narušených sociálních vazeb a vytváření nových kontaktů.

Projekt Komunitní centrum Vltavotýnska

 

Název projektu: Komunitní centrum Vltavotýnska

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_008/0000016  

Příjemce dotace: MAS VLTAVA, z.s.

 

Stručný popis projektu:

Smyslem projektu je aktivizace komunity k řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných, které žijí v prostředí venkova prostřednictvím komunitní práce. Setkávání členů komunity bude probíhat za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a dalších aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Předpokladem komunitní práce je aktivní účast členů komunity na všech fázích projektu. 

 

Cíle projektu:

Fungující a spolupracující komunita díky projektu naplní následující cíle:

- 1 komunitní centrum jako udržitelný a fungující prostor na území MAS Vltava v období 1.1.2023 – 31.12.2025 pro integraci osob ohrožených sociálním vyloučením a osob sociálně vyloučených

- 15 osob z cílových skupin se stane lídry komunity do 31.12.2025, tzn. že díky komunitní práci dojde k mobilizaci jejich vnitřních zdrojů, převezmou vlastní iniciativu a budou garanty realizace dané komunitní aktivity v komunitním centru,

- proběhne 10 setkání k řešení společných témat a problémů do 31.12.2025, tzn. že cílové skupiny budou participovat na věcech veřejných.

 

Výsledky projektu:

Bude nastavena vzájemná spolupráce členů komunity, zvýšena jejich schopnost zajistit své základní i společenské potřeby. Komunitní centrum přispěje k intenzivní spolupráci poskytovatelů sociálních služeb, k přípravě dalších projektů v sociálních službách. Bude vytvořena skupina spolupracovníků komunitního centra, ať jsou to přirození leadeři komunity, kteří budou zapojovat další členy, nebo skupina klientů, kteří našli v centru podporu a pomoc a dále doporučují služby komunitního centra v rámci komunity. Vznikne také skupina osob, které se zapojí do komunitní práce a budou spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb.

 

Výstupem projektu bude mimo jiné:

 • intenzivně využívaný prostor pro definování problémů a potřeb komunity a setkávání za účelem řešení těchto problémů, témat a potřeb,
 • spolupracující komunita,
 • posílení místní sociální soudržnosti a sociálního začleňování,
 • cílená integrace osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených za podpory komunity na Vltavotýnsku,
 • zlepšení sociální situace jednotlivců i celé komunity,
 • podpořené osoby, kterým bude poskytnuto konkrétní poradenství a psychosociální podpora a které se aktivně zapojí do aktivit komunitního centra,
 • aktivizovaní účastníci komunitních programů,
 • zvýšený zájem cílových skupin o veřejné a prospěšné aktivity v regionu či v místě bydliště,
 • aktivní lídři a participující členové komunity,
 • spolupracující pracovníci komunitního centra pro práci s cílovou skupinou,
 • informovaní a spolupracující starostové obcí, NNO, zaměstnavatelé a další subjekty v regionu,
 • fungující komunitní programy s pomocí nových lídrů z řad komunity,
 • „dobrá značka“ komunitního centra – kvalitně propracovaná koncepce, fungující systém, kvalitní činnost centra,
 • zvýšení informovanosti o sociálních službách a formách pomoci.

 

Výsledkem je vytvoření příležitostí pro seznamování lidí, prostoru pro sdílení problémů, náprava narušených sociálních vazeb a vytváření nových kontaktů.

 

Projekt je finančně podpořen z EU.